Menu

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   

  Souhlasím, aby společnost APULIA IN s.r.o., se sídlem Mendelova 879/5, 149 00 Praha 4 – Háje, IČO 28426835 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 140675 (dále jen „Společnost“) za účelem marketingových aktivit, vč. šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů a to zejména formou e-mailových zpráv nebo formou telefonického volání, jako správce zpracovávala mé osobní údaje, v rozsahu zejména jméno, příjmení, tel. číslo, datum narození, adresa, email, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, smlouvu, podpis, historie absolvovaných zájezdů (dále jen „Osobní údaje“).

  Potvrzuji, že jsem byl informován o svých právech podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení GDPR“), především o tom, že mám právo přístupu ke svým Osobním údajům, právo na výmaz, právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních Osobních údajů a dalších práv vyplývajících z Článků 15 až 22 Nařízení GDPR, a to zejména o:

   

  • a) právu požádat Společnost o informaci o zpracování mých Osobních údajů a poskytnutí takové informace bez zbytečného odkladu;
  • b) právu požádat Společnost o vysvětlení, jakož i odstranění vzniklého stavu, zejména prostřednictvím blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmazu Osobních údajů;
  • c) právu na obdržení informace o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů ze strany Společnosti dle písm. b) výše bez zbytečného odkladu, není-li poskytnutí takové informace ze strany Společnosti nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí;
  • d)právu na přenositelnost údajů, tj. právu přijímat Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro účely předání jinému správci; a
  • e) právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že Společnost nevyhoví žádosti dle písm. b) výše.

   

  Souhlasím s tím, že Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 5 let od udělení souhlasu do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováváním, nebo podání námitky. Mimoto souhlasím s tím, že mé osobní údaje mohou být zpracovány automatickým i ručním způsobem, a to v elektronické i v tištěné podobě.

  Dále prohlašuji, že jsem byl plně informován o tom, že mám právo tento souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: info@apulia-in.cz, anebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla APULIA IN s.r.o., Mendelova 879/5, 149 00 Praha 4 – Háje, aniž by toto mělo dopad na trvání Smlouvy. Zároveň prohlašuji, že poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě, dobrovolně a na základě mého vlastního rozhodnutí.

   

  Beru na vědomí, že neudělení tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy o zájezdu.

   

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PDF